شهرک صنعتی پرند-گفتگوی صنعتگران با دکتر نهاوندیان در شهرک صنعتی پرند 91/09/07
banner top

گفتگوی صنعتگران با دکتر نهاوندیان در شهرک صنعتی پرند 91/09/07

تاریخ: ساعت: