شهرک صنعتی پرند-بازدید دکتر نهاوندیان از شهرک صنعتی پرند 91/09/07
banner top

بازدید دکتر نهاوندیان از شهرک صنعتی پرند 91/09/07

تاریخ: ساعت: